fbpx

Regulamin Konkursu Lato z Art & Beauty

Regulamin konkursu „Lato z Art & Beauty” organizowanego przez Art & Beauty Przemysław Przybylski. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1
Niniejszy Regulamin dotyczy konkursu organizowanego dla osób fizycznych.

§2
Konkurs polega na wyłonieniu przez Kapitułę̨ Konkursu laureatów i nagrodzenie ich nagrodą, o której mowa w dalszej części niniejszego regulaminu.

§3
Organizatorem konkursu jest Art & Beauty Przemysław Przybylski z siedzibą w Poznaniu ul. Św Czesława 12o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 6652807950, właściciel strony artbeautysalon.pl.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

II. ZGŁOSZENIA I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

§4
Dla konkursu Art & Beauty Przemysław Przybylski określone nagrody, nie podlegają spieniężeniu oraz nie istnieje możliwośćich zamiany co do przedmiotu lub wartości. 

§5
Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna. Udział uczestnika małoletniego w konkursie jestniedozwolony. Za prawidłowe uznaje się zgłoszenie z prywatnego profilu na portalu Instagram: 

      1. Polubienie profilów:

https://www.instagram.com/kasiakoniakowska/

https://www.instagram.com/artbeautysalonpoznan/

 

  1. Umieszczenie na swoim profilu Instagram zdjęcia dłoni bądź stóp w letniej scenerii.
  2. Umieszczenie pod zdjęciem biorącym udział w konkursie hasztag: #LatozArtandBeauty
  3. Oznacz profile @kasiakoniakowska oraz @artbeautysalonpoznan

Spośród wszystkich zgłoszeń́ Kapituła Konkursowa wybierze nie więcej niż̇ 1 jej zdaniem najbardziej oryginalne zdjęcie. 

W skład Kapituły Konkursowej „Art & Beauty” wchodzą̨: 

Przemysław Przybylski – przewodniczący Kapituły 

Milena Nitschke – członek Kapituły


Każdy uczestnik konkursu może wysłać́ dowolną ilość propozycji. 

§6
Kapituła będzie dokonywała wyboru najciekawszego zdjęcia w dniu 08.07.2019 r.

W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu w załączniku do niniejszego Regulaminu. 

III. INFORMACJA O WYGRANEJ 

§7
Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez bezpośredni kontakt za pośrednictwem aplikacji Instagram z profilu „@artbeautysalonpoznan”. 

IV. ODBIÓR NAGRÓD 

§8
Nagroda w postaci darmowego zabiegu Pedicure SPA z malowaniem hybrdyowym oraz letnim zdobieniem będzie do wykorzystania w salonie w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od ogłoszenia zwycięzcy po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru nagrody z organizatorem. 

§9
W przypadku braku kontaktu z laureatem uniemożliwiającym weryfikację zgłoszenia lub odebranie nagrody w terminie 6 miesięcy od daty ogłoszenia laureata konkursów, następuje przepadek nagrody na rzecz Art & Beauty Przemysław Przybylski, przy czym Art & Beauty Przemysław Przybylski zastrzega sobie prawo do dalszego dysponowanianagrodą. 

V. PULA NAGRÓD 

§ 10
Fundatorem nagrody jest Art & Beauty Przemysław Przybylski. Wartość nagrody nie przekracza kwoty zwolnionej od podatku zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w dniu wejścia w życie regulaminu jestto kwota 190,00 zł brutto). 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 11

Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać u Organizatora Konkursu na piśmie, wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność oraz terminowość doręczeń pocztowych. Regulamin konkursów jest udostępniony do wglądu w Biurze Konkursowym Art & Beauty Przemysław Przybylski, a także jest opublikowany na stronie internetowej https://artbeautysalon.pl/regulamin-konkursowy.

§ 13
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

ZAŁĄCZNIK nr 1 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że przetwarzamy dane osobowe osób, które: 

– dokonały subskrypcji konta na Instagramie @artbeautysalonpoznanpoprzez kliknięcie ikony „Serduszka” lub „Obserwuj” – opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na własnym profilu oraz oznaczyły @artbeautysalonpoznan– 

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych pozyskiwanych przy wykorzystaniu niniejszego konta Instagram jest Art & Beauty Przemysław Przybylski, z siedzibą w Poznaniu, ul. Św Czesława 12, 61-575 Poznań. 

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Nie posiadamy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie pytania dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych można kierować za pośrednictwem wiadomości na koncie Instagram lub mailowo pod adresem: biuro@artbeautysalon.pl.

3. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe osób odwiedzających i korzystających z profilu na Instagramie będą przetwarzane w następujących celach:
– w celu prowadzenia konta Instagram pod nazwą artbeautysalonpoznan na portalu społecznościowym Instagram, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Instagram Inc.,
– w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f) RODO),
– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
– w celach analitycznych, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), – w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszych produktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
– w celu informowania o naszej aktywności, promowania różnych wydarzeń, które organizujemy i naszych usług, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności – komentarzy, chatu, wiadomości (podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes polegający na promowaniu naszej marki oraz naszych usług i towarów – art. 6 ust.1 lit. f) RODO). 

Dane osobowe użytkowników przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a) RODO), a także na podstawie wymogów ustawowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa powyżej. 

4. KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
W związku z obsługą konta przetwarzamy następujące dane osobowe:
– podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez użytkowników na ich własnych profilach na portalu społecznościowym Instagram,
– inne dane publikowane przez użytkowników na ich własnych profilach na portalu społecznościowym Instagram,
5. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe użytkowników udostępniane są lub mogą być:
– organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń innych użytkowników lub podmiotów),
– innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora,
– właścicielowi portalu społecznościowego Instagram na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Instagram dostępnych pod adresem https://help.instagram.com/519522125107875

W związku ze specyfiką portalu Instagram, informacje o osobach obserwujących fanpage’a, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników, są jawne. 

6. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Instagram z zastosowaniem stosowanych przez Instagram klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Instagram pod adresem https://help.instagram.com/519522125107875. 

7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane osobowe użytkowników przechowywane są dla potrzeb marketingu naszych produktów i usług do czasu, aż użytkownik zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofnie zgodę, jeśli dane przetwarzane były na podstawie tzw. zgody marketingowego, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały. Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Instagram. 

8. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW
Użytkownikom przysługują następujące prawa odnoszące się do ich danych osobowych:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) prawo do przenoszenia danych,
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych,
h) prawo do cofnięcia do zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili użytkownicy mają prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie uprzednio wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

9. INFORMACJA O ŹRÓDLE DANYCH
Dane osobowe pozyskiwane są za pośrednictwem portalu społecznościowego Instagram oraz z publicznego profilu użytkowników, a także dokonywanych przez nich oznaczeń fanpage’u na portalu społecznościowym Instagram. 

10. POZOSTAŁE INFORMACJE
Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.